SEVESO-information från medlemsstaterna

av den 10 december 2014 om fastställande av format för information från medlemsstaterna om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0055.01.SWE

Read More

Format för SEVESO-information

av den 10 december 2014 om fastställande av format för information enligt artikel 21.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0051.01.SWE

Read More