Rättelse av förordning om import/export

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.363.01.0185.01.SWE

Read More